วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จำหน่ายชุดนักเรียนระดับอนุบาล ชุดพละ และหนังสือเรียนระดับประถม 8.30น - 16.00น

1/5/2560 ถึง 1/5/2560