เปิดเรียนปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น

18/5/2559 ถึง 7/10/2559

เปิดเรียนปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้นและปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น