รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนทุกระดับชั้น เวลา 09.00-12.00 น

29/3/2559 ถึง 29/3/2559

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว