นักเรียนทำรายงานเป็นคะแนนเก็บทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ

10/10/2557 ถึง 10/10/2557